1 Ağustos 2007 Çarşamba

"EDEBİYATIN GİZİ ŞİİRİN DİLİ" Kitabının "İçindekiler"i

İÇİNDEKİLER

Sunu

I. BÖLÜM / “Edebiyet:”
Edebiyat: Ova ve Ufuklar
Edebiyat: Karakutunun Çözülmesi
Edebiyat: “Düşülke”
Edebiyat: Dönüştürücü Kışkırtıcılık

II. BÖLÜM / “Şiir:”
Paradoksun Şairi: İlhan Berk
Şiir Dilinin İki Temel Özelliği
Şiirde Anlam Oluşumu ve Sorunu

III. BÖLÜM / “Sanat, Yazar…”
Yerellik, Evrensellik ve Sanat
Yazarın Trajedisi

"ANLAMBİLİM / Sözcüğün Anlam Açılımı" Kitabının "İçindekiler" Bölümü

İÇİNDEKİLER

Sunu
Sözcük Anlambilimi Kavramlarına Ön Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM:
Gerçek Anlam-Değişmece Anlam Karşıtbütünseli
I. Gerçek Anlam (Başat Anlam+Yan Anlam): Çokanlamlılık
II. Değişmece Anlamlar
Değişmece Anlam
Değişmece Türleri
1. Örneklemeye Dayalı Değişmeceler
a) Benzerlik Yoluyla Oluşan Değişmeceler
* Benzetme
* Eğretileme
b) Çağrışımsallık Yoluyla Oluşan Değişmeceler
* Değinmece
* Yoksunlama
2. Bütünselliğe Dayalı Değişmeceler
* Düzdeğişmece
* Niceleme

İKİNCİ BÖLÜM:
Aktarmalar
I. Ad Aktarmaları
1. Anlamların Örneklendirilmesi Yoluyla Ad Aktarmaları
2. Anlamların Bütünleyiciliği Yoluyla Ad Aktarmaları
II. Eylem Aktarmaları
1. Anlamların Örneklendirilmesi Yoluyla Eylem Aktarmaları
2. Anlamların Bütünleyiciliği Yoluyla Eylem Aktarmaları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
EK: Tartışma Yazıları
* Deyim Nedir, "Deyim Aktarması" Yerinde Bir
Adlandırma mıdır?
* Benzetme, Eğretileme, Değişmece ve İmge Üzerine
* Yanlışların Öncelenmesi