28 Mayıs 2021 Cuma

Anlambilim kitabını temel alan iki yüksek lisans tezi

1 

Gazete Başlıklarında Değişmece Anlam Ayşe MUTLUAY, Mersin 2014

Mersin Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Gazete başlıklarında değişmece anlam
Figurative meaning in newspaper headings
Ayşe Mutluay - 2014 - tezarsivi.com'da yayınlanma tarihi: 

Özet:
Bu çalışmada, gazete başlıklarında değişmece anlam kullanımı konusundaki eğilimlerin belirlenmesi amaçlanmış ve ulusal gazetelerin politika haberlerinde kullanılan başlıklardaki değişmece anlam kullanımı incelenmiştir Araştırma, satış sayısı 50 000 ve üzeri olan ulusal gazetelerle sınırlandırılmıştır Satış sayısının 50 000 ve üzeri olduğu tespit edilen 21 gazete, bu gazetelerin genel ağ sayfaları aracılığıyla üç ay süresince takip edilmiştir ...
Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.
Summary:
FIGURATIVE MEANING IN NEWSPAPER HEADINGS In this study it is aimed to specify the tendencies for the usage of figurative meaning in newspaper headings and the figurative meanings in the headings of national newspapers about political life are analyzed The study is limited to the national newspapers with circulation more than 50 000 Public network pages of 21 newpapers, the circulations of which are determined to be more than 50 000, are being followed for three months ...
For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.


Amasya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Behçet Necatigil'in şiirlerinin anlam bilim bakımından incelenmesi

Investigation of Behçet Necatigil's poems in terms of semantics

Şiir, dil ile gerçekleştirilen, malzemesi dil olan bir sanattır Şiir incelemelerinde dil çalışmaları yapmak; şiir sanatını, ortaya konan şiiri ve onu gerçekleştiren sanatçıyı anlamak ve çeşitli yönlerden değerlendirmek açısından önemlidir Dil, anlamların iletilmesi üzerine kurulmuş bir sistemdir Anlambilim, dil göstergelerinin anlama ilişkin bütün özelliklerini ele alan bilim dalıdır Bu çalışmada, Cumhuriyet Dönemi'nin önemli şairlerinden biri olan Behçet Necatigil'in şiirleri anlambilimin çeşitli başlıkları açısından ele alınmıştır Sözcükler arası anlam ilişkileri, değişmeceli anlamlar ve kalıplaşmış dil birimleri çalışmanın başlıca konularıdır Çalışmanın amacı Necatigil'in şiirlerinin bazı anlam özelliklerinin belirlenmesi ve şairin sanatını gerçekleştirirken dilin anlamsal özelliklerinden ne şekilde faydalandığının ortaya konulmasıdır Konu başlıklarının aydınlatılmasında, şairin "Bile / Yazdı, Yazılar" (Düzyazılar I) adlı kitabında derlediği yazılarıyla ortaya koyduğu poetikasından ve "Konuşmalar, Konferanslar" (Düzyazılar II) adlı kitabında yer alan röportajlarında ve konferans konuşmalarında belirttiği görüşlerinden faydalanılmıştır Çalışmamız üç bölümden meydana gelmektedir Sözcükler arası anlam ilişkilerinin ele alındığı birinci bölümde Behçet Necatigil'in şiirleri, "eş adlılık ve çok anlamlılık", "kavram karşıtlığı" ve "kavram alanı" başlıkları açısından ele alınmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Poetry is an art, which is realized with language and whose material is the language Studying the language in poetry analysis is important for understanding and evaluating the art of poetry, poetry and the artist who performed it Language is a system based on the transmission of meanings Semantics is a discipline that deals with all the meaning-related features of language signs In this study, the poems of Behçet Necatigil, one of the important poets of the Republican Period, are discussed in terms of various titles of semantics Relations of meaning between words, figurative meanings and formulaic language units are the main topics of study The aim of the study is to determine some meaning characteristics of the poems of Necatigil and to reveal how he used the semantic features of the language while performing the art of the poet In the explanation of the subject titles, his poetics, which came out with his articles he compiled in his book "Bile / Yazdı, Yazılar" (Düzyazılar I)" and his views in the interviews and conference speeches in his book "Konuşmalar, Konferanslar" (Düzyazılar II) were used Our study consists of three chapters In the first chapter, which deals with the relations of meaning between words, Necatigil's poems are dealt with in terms of "homonymy and polysemy", "antonymy" and "conceptual field" titles In the first chapter, focuses on how these semantic features of language are effective in the rhetoric (such as cinas, tevriye, tenasüp ) as well as in the innovative uses of the poet Although these verbal arts were frequently used in divan literature, they lost their influence in the Republic Period ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.


Gerçekleşme Zeminine Göre Eğretilemeler (Metaforlar), H. Gösteri dergisi, Ocak-Şubat-Mart 2021