30 Mart 2020 Pazartesi

30 Mart 2020, Ürkmez.

Korona virüs günleri.

Bu öğleden sonra yürürken rastladığım bir zeytin ağacı. Yaşama nasıl da tutunmuş!...28 Mart 2020 Cumartesi

"Anlambilim" Kitabı ve Bir Doktora Tezi

    ULUSLARARASI KARADENİZ ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM ve BEŞERÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ
TÜRK FİLOLOJİSİ PROGRAMI


AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ROMANLARINDA ÜSLUP
ARACI OLARAK İNSAN METAFORLARISinem ATIŞ

Türk Filolojisi Alanında Doktora Tezi TİFLİS-2018

   
       (...)

       3.3. Verilerin Toplanması ve Analizi

       Araştırmanın kapsamını teşkil eden Tanpınar’ın MB, Huzur, SD, SAE ve AK romanları
okunarak insan metaforları tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada ele alınacak metafor tasnifi
için, tanımsal olarak George Lakoff ve Mark Johnsen’ın kaleme aldıkları Metaforlar, Hayat,
Anlam ve Dil adlı eseri, metafor yapıları içinse Nizamettin Uğur’un Anlambilim-Sözcüğün Anlam
Açılımı adlı eseri kaynak alınmıştır. Metafor yapıları için farklı yazarların eserleri de araştırılmış -
Oğuz Cebeci’nin Metafor ve Şiiri Dilinin Yapısal Özellikleri- ancak Tanpınar’ın metafor evreninin
geniş olması hasebiyle en uygun kaynağın Nizamettin Uğur’un yapmış olduğu metafor tasnifi
olduğu düşüncesine varılmıştır.

       Tanpınar’ın romanlarındaki insan metaforları ilk olarak Nizamettin Uğur’un kategorize
ettiği on dokuz metafor yapısıyla eşleştirilmiştir. Bulgular kısmı için elde edilen insan metaforları
Microsoft Office-Excel programında incelenip yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular dokuz alt
başlıkta Microsoft Office-Excel programında tablolaştırarak analiz edilmiştir. Bu dokuz başlık
Tanpınar’ın romanlarında geçen insan metaforlarının sınıflandırılmasıyla ortaya çıkmıştır. İlk alt
başlıkta Uğur’un tasnifine göre Tanpınar’ın hangi metafor türünü daha fazla kullandığı, ikinci alt
başlıkta Tanpınar’ın haritaladığı insan metaforlarının cinsiyet bakımından analizi, üçüncü ve
dördüncü alt başlıkta kadın ve erkek roman karakterleri bakımından ele alınan metaforlar, beşinci
alt başlıkta Tanpınar’ın romanlarında geçen hedef alanı çocuklardan oluşan metaforlar, altıncı alt
başlık insandan ayrı düşünülemeyen uzuvlarla ilgili yaratılan metaforlar, son üç alt başlık ise
Tanpınar’ın insan metaforu oluşturmak için kaynağını hayvandan, bitkiden ve teolojik unsurlardan
ödünçlediği metaforlar analiz edilmiştir.

       3.4. Nizamettin Uğur’un Metafor Tasnifi

       Nizamettin Uğur’un Anlambilim-Sözcüğün Anlam Açılımı adlı kitabında 8 üst başlık ve 21
alt başlık altında metafor yapılarını açıklamaktadır. Söz konusu 8 üst başlıktan birincisi olan
“Benzetmedeki Temel Öğelerden Hangisine Dayandırıldığına Göre Metaforlar” başlığı altında iki
alt Başlık; “Açık ve Kapalı Metaforlar” ele alınmıştır. Açık ve kapalı metaforlar, tüm metafor
kategorilerini kapsayacağı için 249 metaforu bu iki başlığın altına yazmak bizi tekrara
düşüreceğinden bu başlık tezden kaldırılmıştır.
   
       Bu çalışmada insan metaforu tasnifi aşağıdaki metafor yapılarının anlam evrenindeki
şekliyle kategorize edilecektir.
     
       3.4.1. Öğelerin Sayısına Göre Metaforlar
    
       3.4.1.1. Teklik Metafor
     
       Osmanlıcada istiare-i müfrede olarak geçen teklik eğretileme öğelerinden her birinin sayısı
bir taneden fazla olamayan eğretilemelerdir. Buraya kadar verilen açık ve kapalı eğretilemelerin
çoğunluğu teklik eğretileme örneğidir (Uğur, 2003, s. 100).

       3.4.1.2. Yaygın Metaforlar

       Osmanlıcada istiare-i mürekkep ve istiare-i temsiliye olarak adlandırılmıştır. Açıklaması
ise, birden çok benzerlik ilişkisi ile gerçekleştirilen eğretilemelerdir. Başka deyişle, benzetmenin
temel öğelerinden yalnız birini çok sayıda benzerlik içerecek biçimde kullanarak oluşturulan
eğretilemelerdir (Uğur, 2003, s. 100). Açık yaygın, kapalı yaygın ve karma yaygın olarak üç grupta
incelenir. Örneğin, “Köprüyü görene kadar ayıya dayı diyeceksin.”

       3.4.2. Temel Öğlerin Aynı Şeyde Birleşip Birleşmediğine Göre Metaforlar

      3.4.3.1. Mutlak Metafor 
   
      (...)

                                                                                                                      (Sayfa 63-65)

https://www.ulusaltezmerkezi.net/ahmet-hamdi-tanpinarin-huzur-adli-eserinde-siradisi-benzetmeler-ozgun-metaforlar/324/
28 Mart 2020, Ürkmez

Koronavirüs günleri. Şehirler arası yolculuklar valilik iznine bağlandı.

Hava yağmurlu. Kahvaltımı pencere önündeki masada yaptım. Ev tek katlı. Çiçekli kayısı, erik, ayva ağaçları karşımdaydı. Erikler pirinç büyüklüğünde. Biraz önce elimde çay bardağıyla bahçeye çıktım. İşte erik ağacından iki dal.

25 Mart 2020 Çarşamba

25.03.2020, Ürkmez

Koronavirüs günleri.

Sabah sahilde yürüdüm. Dönüşte bir iki çiçek, gelincikler...Çok az ilişkim oluyor. Ama verimli çalıştığım da söylenemez.

Bahçeyi belliyordum ara ara. Sebze ekebileceğim yerler tamam.

Geldiğimdeki görünümü bahçenin.


Önce otları yoldum, temizledim. Sonra onları el arabasıyla götürdüm çöpe. Altı yedi araba tuttu.


Bellenmiş görünümü, önceki günden. Sonra biraz daha belledim. Bugün bir iki ağacın dibini belledim.

Arılar en çok da aşağıdaki sarı çiçeklere geliyor bahçede.

Bir iki görüntü de pencere önündeki kayısıdan.
Erikler çiçeklerini döküyor, çok küçük taneleri görünmeye başlamış.

18 Mart 2020 Çarşamba

18.03.2020, Ürkmez Günlüğü


Bütün dünyada koronovirüs günleri. Bir yandan bahar, bir yandan telaş. Çok az sayıda insanla doğrudan temas hâlindeyim. Kıyıda yürüyorum, fotoğraflar çekiyorum, film izliyorum, okuyorum, okuyorum...

İşte son iki gün içinde çektiklerimden birkaçı.